ลงทะเบียนสถานศึกษาที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

กรุณาระบุชื่อสถานศึกษา
# ชื่อสาขา จำนวนทุน (ทุน)
ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
# ชื่อสาขา จำนวนทุน (ทุน)
ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)
# ชื่อสาขา จำนวนทุน (ทุน)
เข้าสู่ระบบ